Entidade Ofertante

Informador/a e dinamizador/a de igualdade

Entidade Ofertante

Concello Alcala la Real
Descrición do posto:

Persoal laboral fixo

Sistema de concurso – turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-14103
Localización: Jaen

Contacto