Aviso Legal

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

O COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA , en adiante COTSG, é o Responsable do tratamento dos seus datos persoais e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), polo que se lle facilita a seguinte información sobre o tratamento de datos persoais.

COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA (COTSG)

CIF: Q1569016G

Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3
C.P. 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña)

2. FINALIDADE DO TRATAMIENTO

No COTSG priorizamos o servizo ás/aos nosas/os colexiadas/os e sempre nos preocupamos pola protección dos seus datos, por iso queremos ser transparentes co uso que facemos dos mesmos co fin de continuar a ofrecerlle o mellor servizo.
Para cumprir co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD), necesitamos o seu consentimento e informámoslle do tratamento dos seus datos persoais coas seguintes finalidades:
 • A prestación de servizos.

 • A inclusión na nosa axenda de contactos e poder contactar con vostede por correo postal, correo electrónico, teléfono, mensaxería
  instantánea ou calquera outro medio físico ou telemático.
 • Comunicar noticias e novidades sobre produtos e servizos

 • Comunicar actividades de formación e convidar a Xornadas e eventos.
 • Realizar enquisas de satisfacción ou sobre as súas necesidades de produtos e servizos.
Informámoslle de que poderemos manterlle informado das nosas actividades a través de calquera medio que nos facilitou ou calquera outro sistema análogo de comunicación, ofrecéndolle en todo momento a posibilidade de darse de baixa destes envíos.

Plazos de conservación dos datos persoais

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a prestación de servizos, mentres sexa necesario para o cumprimento das responsabilidades legais, mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e mentres o titular dos datos non exercite o seu dereito de supresión ou oposición ao tratamento. Cando xa non sexan necesarios, os datos persoais suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir o anonimato ou a destrución total dos mesmos.

3. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base lexítima do tratamento dos seus datos persoais é o consentimento prestado no seu momento e na súa falta o interese lexítimo respecto ao cumprimento da prestación dos servizos como persoa colexiada ou aqueles que solicite como posible persoa colexiada, responder ás ofertas de servizos ou información sobre os nosos produtos e servizos, así como o consentimento que nos outorga, e na súa falta o interese lexítimo, para o envío da información que consideremos do seu interese.
De calquera xeito, o titular pode opoñerse ao tratamento dos datos en calquera momento mediante o procedemento indicado nesta política.

4.DESTINATARIOS, COMUNICACIÓNS A TERCEIROS E CONFIDENCIALIDADE

O COTSG non comunica os seus datos persoais a terceiros e mantén absoluta confidencialidade respecto da información das/dos súas/seus colexiadas/colexiados ou clientes, salvo que a comunicación dos datos fora necesaria para a prestación do servizo. Do mesmo xeito, o COTSG poderá comunicar datos de carácter persoal en cumprimento das súas obrigacións legais a organismos oficiais e outras entidades cuxa cesión veña esixida polo cumprimento da lexislación vixente.
Polo tanto únicamente comunicaranse os seus datos a terceiros por obrigación legal ou no caso de que tal comunicación de datos fose necesaria para a prestación dos servizos contratados connosco, polo tanto poderán acceder aos datos de carácter persoal dos contactos e clientes os empregados do COTSG e aqueles terceiros, colaboradores e proveedores que participan na prestación dos servizos e produtos do COTSG aos seus clientes e que tratan os referidos datos en nome e por conta do COTSG como consecuencia da súa prestación de servizos. A título enunciativo e non limitativo, son proveedores de servizos de loxística e mensaxería, asesoramiento xurídico, fiscal e contable, empresas proveedoras de servizos tecnolóxicos, empresas proveedoras de servizos informáticos.

5. DEREITOS DAS E DOS TITULARES DOS DATOS

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si no COTSG estamos tratando datos persoais que lles conciernen, ou non.
O titular dos datos ten os seguintes dereitos:
 • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.

 • Dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos, portabilidade ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso únicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, nese caso deixaremos de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente, Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
Para exercitar os seus dereitos poderá facelo enviando unha comunicación

Por correo físico:

COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA (COTSG)
CIF: Q1569016G
Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3

C.P. 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña)

Por correo electrónico:

6. PROCEDENCIA DOS DATOS PERSOAIS

Os datos persoais que tratamos no COTSG proceden do titular cando contrata produtos ou servizos connosco ou ben cando solicita información a través de consultas ou orzamentos por calquera medio. Tamén das visitas recibidas ou contactos realizados en cursos, xornadas, eventos organizadas polo COTSG
As categorías de datos que se tratan son datos de identificación, datos profesionais, datos académicos e económicos, direccións postais e electrónicas. Non se tratan datos especialmente protexidos

Datos relativos a persoas candidatas presentadas a ofertas de traballo

No caso de que vostede facilite os seus datos como potencial candidato a unha oferta de traballo para formar parte do COTSG, informámoslle de que os datos serán utilizados para xestionar a súa candidatura.

7. SEGURIDADE DOS DATOS PERSOAIS

O COTSG ten implementados no seu centro de traballo, sistemas informáticos, infraestructuras de comunicacións, etc., as medidas de seguridade que a normativa de protección de datos de carácter persoal require. Tamén adoptou as medidas lóxicas, físicas, organizativas, contractuais, etc., que eviten o acceso de terceiros aos datos sen autorización, a destrución, a modificación, a reprodución, a divulgación, a transmisión ou a reutilización dos mesmos.

Malia iso, sempre que proporcione información persoal a través da rede Internet, existe o risco de que terceiras persoas, cuxo control queda fóra do noso alcance, poidan interceptar esta información e utilizala. Aínda que no COTSG esforzámonos por protexer a

información persoal e a súa privacidade non podemos garantir a seguridade da información que revele a través da rede Internet e baixo a súa responsabilidade

8. VIXENCIA E MODIFICACIÓNS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

A Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais polo COTSG está en vigor desde a data da súa publicación na web, a persoa usuaria pode consultala online ou ben imprimila e arquivala sempre que o necesite. o COTSG está facultado para modificar e actualizar a súa Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais en calquera momento, en particular para adaptarse a novas normativas ou usos dos datos persoais. En devandito caso informará e poñerao en coñecemento da persoa titular dos datos a través da dirección de correo electrónico facilitada polo mesmo, sendo responsabilidade da persoa titular dos datos consultar e ler o correo enviado polo COTSG

9. DEREITO APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

O consentimento e a aceptación das condicións da Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais do COTSG implica o coñecemento e conformidade das advertencias legais aquí expresadas e, en especial, de que os conflitos relativos ás mesmas rexeranse exclusivamente polo Dereito español, sendo os Xulgados e Tribunais españois os únicos competentes.