Política de Privacidade

LEXISLACIÓN

De conformidade co previsto en Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, infórmase ás/aos usuarios/a deste sitio web de que os datos de carácter persoal que se faciliten, tanto cumprimentando calquera formulario, como a través de correo electrónico ou por calquera outro medio, serán tratados de conformidade coa presente Política de Protección de Datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

O responsable do tratamento é o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG), con CIF Q1569016G, titular do sitio web, cuxos datos de contacto son os seguintes:

ENDEREZO

Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3 C.P. 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña)

TELÉFONO

981 568 100

Quen é o/a Delegado/a de Protección de Datos do COTSG e como pode axudarche?

Informámoslle de que dispoñemos dun/ha Delegado/a de Protección de Datos que é unha figura legalmente prevista cuxas funcións principais son as de informar e asesorar ao COTSG sobre as obrigacións que lle afectan en materia de protección de datos persoais e supervisar o seu cumprimento. Ademais, o/a Delegado/a de Protección de Datos actúa como punto de contacto co Colexio para calquera cuestión relativa ao tratamento de datos persoais, polo que, se o desexa, pode vostede dirixirse directamente ao/á mesmo/a na seguinte dirección de correo electrónico: info@traballosocial.gal con referencia (atención do/a DELEGADO/A DE PROTECCION DE DATOS) ou, si o prefire, por escrito a:
Delegado/a Protección de Datos, Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3 C.P. 15707 – Santiago de Compostela.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais cos seguintes fins, dependendo do motivo polo cal foron facilitados:

  • En caso de que se envíe unha solicitude de información: atender a súa consulta así como manterlle informado das nosas iniciativas, actuais ou futuras..

  • Formulario suxerencias, queixas ou reclamacións: recibir suxerencias ou comunicar unha queixa ou reclamación ao Colexio.

  • No suposto de que envíe o seu currículum tramitar a súa demanda de emprego

O feito de facilitar os datos para estas finalidades é voluntario, aínda que, en caso de non facelo, non se poderá responder ou xestionar a solicitude. Polo tanto, a comunicación dos seus datos persoais para estes efectos é un requisito necesario para que podamos atender as peticións formuladas.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Informámoslles de que a base legal para o tratamento de seus datos é a da súa solicitude de contacto/información, de suxerencias/queixas/reclamacións ou solicitude de emprego.

A persoa interesada presta o seu consentimento ao cubrir o formulario correspondente e enviarnos os seus datos. Os datos serán tratados sobre a base xurídica do consentimento da persoa que os proporciona. Pode retirarse devandito consentimento en calquera momento, aínda que iso non afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade.

Con respecto ao envío de comunicacións comerciais dos servizos e actividades propias do COTSG, e a condición de que exista unha relación xurídica previa e as comunicacións estean relacionadas co obxecto da colexiación, a base deste tratamento é a existencia da devandita relación que permite, conforme ao reflectido no artigo 21.2 da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, tratar os datos con fins comerciais sen necesidade de solicitude ou autorización previa do interesado, a condición de que as comunicacións se realicen por medios electrónicos. Pola contra, se dita información se remite por medios non electrónicos, a base do tratamento sería a existencia de interese lexítimo do COTSG de promocionar os seus servizos (mercadotecnia). Devandito interese lexítimo recoñécese pola normativa legal aplicable que permite expresamente o tratamento de datos persoais sobre esa base legal con fins de mercadotecnia directa. Con todo, o destinatario ten dereito a opoñerse a este tratamento dos seus datos, podendo facelo por calquera dos medios previstos nesta Política de Privacidade.

Durante canto tempo trataremos os seus datos?

Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos legalmente establecidos e/o durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta e, no caso de introducir un currículum, o tempo necesario para rematar os procesos de selección de persoal.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal. Os datos poderán ser cedidos tamén ás Administracións Públicas nos casos previstos na Lei e para os fins nela indicados. Así mesmo, no caso de que o servizo solicitado pola persoa interesada implique o pago dunha cantidade dineraria, os datos poderán ser cedidos ás entidades financeiras para a cobranza da mesma. No caso de que se trate dunha solicitude de emprego os seus datos poderán ser cedidos a terceiras entidades ou empresas que participen no proceso.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle concirnen, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Nas condicións previstas no Regulamento Xeral de Protección de Datos e LOPDGDD, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou a súa portabilidade, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Se vostede outorgou o consentimento para algunha finalidade específica, ten dereito a retiralo en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Nestes supostos deixaremos de tratar os datos ou, no seu caso, deixaremos de facelo para esa finalidade en concreto, salvo por motivos lexítimos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Todos os dereitos mencionados poden exercerse a través dos medios de contacto que figuran ao principio desta Política de Privacidade.

Fronte a calquera vulneración dos seus dereitos, especialmente cando vostede non obtivese satisfacción no seu exercicio, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es ), ou outra autoridade de control competente. Tamén pode obter máis información sobre os dereitos que lle asisten dirixíndose aos devanditos organismos.

Se vostede facilita datos de terceiros, asume a responsabilidade de informarlles previamente de todo o previsto no artigo 14 do Regulamento Xeral de Protección de Datos nas condicións establecidas no devandito precepto.

Exercicio dos Dereitos de Protección de Datos

En virtude da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de Decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, as interesadas dispoñen dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade e oposición respecto do tratamento dos seus datos persoais.

Non se realizan sobre a persoa usuaria decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

En concreto, o exercicio dos dereitos deberá levarse a cabo mediante comunicación dirixida ao Colexio Profesional de Traballo Social de Galicia, que conterá:

  • Nome e apelidos da persoa interesada; fotocopia do seu DNI/NIE, ou do seu pasaporte ou outro documento válido que o identifique e, no seu caso, da persoa que o represente.
  • Petición en que se concreta a solicitude.
  • Dirección física ou electrónica a efectos de notificacións, data e firma da solicitante.
  • Documentos acreditativos da petición que formula, no seu caso.

Medios para exercitar os seus Dereitos:
CORREO ELECTRÓNICO: dirixido á dirección info@traballosocial.gal.
POR CORREO POSTAL: Dirixido á dirección Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3 C.P. 15707 – Santiago de Compostela.

Se ante a solicitude realizada non recibise resposta en tempo e forma pola nosa banda, ou non atopase esta satisfactoria, informámoslle que a autoridade de control competente é a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

A persoa usuaria é responsable de que a información que proporcione a través deste sitio web sexa certa. Para estes efectos, responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información facilitada, de tal forma que responda á súa situación real. A persoa usuaria será responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione e dos prexuízos que iso cause ao titular deste sitio web ou a terceiros.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

De conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia cumpre con todas as disposicións para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RXPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación coa persoa interesada e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
O COTSG a tal fin, posúe implementadas políticas técnicas e organizativas apropiadas co fin de protexer os seus dereitos e liberdades, facilitándolle toda a información necesaria para que poida exercer os dereitos que lle asisten. Con todo, debe de ser consciente que as medidas de seguridade en internet non son inexpugnables.

Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, COTSG aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco.

O Colexio non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas ao COTSG, de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema de internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fose do control do COTSG.

Aceptación e consentimento

A persoa usuaria declara ser informada das condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte do COTSG, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares, incluíndo previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

O COTSG non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información.

Exonérase o COTSG de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir a persoa usuaria como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada polo COTSG sempre que proceda de fontes alleas ao mesmo.
Para remitir calquera información ou solicitude de información este sentido poderase enviar un correo electrónico á seguinte dirección info@traballosocial.gal.