COMISIÓNS E GRUPOS DE TRABALLO

Os Grupos de Traballo son unha estrutura de carácter voluntario que pretenden ser unha ferramenta activa e flexible que permita potenciar o compromiso do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) coa profesión e cos/as profesionais que representa, ao promover o estudo das necesidades deste colectivo en distintos ámbitos de traballo, introducindo novas propostas para a resolución de problemas comúns e favorecendo o desenvolvemento e ampliación de coñecementos en áreas de traballo social e servizos sociais que están menos desenvoltas.

Os grupos de traballo funcionan e se organizan en base ao Regulamento Grupos Traballo  aprobado pola Xunta de Goberno en xuño de 2020 que ten como obxectivo establecer unhas normas e uns criterios comúns para todos eles.

Comisións

Comisión Deontolóxica

Órgano independente adscrito ao COTSG que ten como finalidade promover o compromiso ético dos/as profesionais do traballo social, así como velar polo cumprimento do Código Deontolóxico.

Comisión Técnica de Igualdade

Nace por necesidade estratéxica do COTSG co obxectivo de crear un espazo de persoas expertas en Igualdade que analicen a situación actual neste ámbito e loiten pola súa mellora: Quenda de Garda Social en V.X., figura do traballador/a nos CIMS e nos corpos e forzas de seguridade, nos Xulgados , protocolos de actuación, investigación… 

Comisión de SAF

Creada no ano 2018 co obxectivo de definir as liñas estratéxicas a traballar neste eido. 

Comisión de Infancia e Familia

Nace co obxectivo de asesorar ao COTSG en canto ás políticas públicas de protección da familia e da infancia. Analiza as eivas do Sistema de Protección de menores e reclama a mellora do mesmo en canto a ratios, cobertura de prazas, clarificación de funcións,  especialización dos/as profesionais…etc.

Grupos de Traballo

Traballo social e SAF

Nace coa finalidade de contribuír e compartir as problemáticas máis comúns na xestión e coordinación dos Servizos de Axuda no Fogar tanto públicos como privados, traballar na creación de modelos, protocolos e ferramentas de traballo que contribúan a mellorar a xestión do servizo, realizar propostas ou modificacións para demandar ás administracións a nivel normativo e de inspección, valorar a situación laboral dos/as técnicos/as de xestión do SAF tanto a nivel de ratio como de función e crear un espazo de diálogo e reformulación do SAF de cara ao futuro.

Traballo social e inclusión

Xorde a partir das inquedanzas profesionais dun grupo de traballadoras sociais da Estratexia de Inclusión Social de Galicia, co obxectivo de defender as políticas e actuacións encamiñadas a lograr a inclusión sociolaboral das persoas en situación ou risco de exclusión social, visibilizar o traballo das equipas e traballadores/as sociais da EIS, recuperar a rede creada e a coordinación neste eido e crear novos espazos de intercambio de experiencias. 

Traballo social sanitario

Defensa da profesión sanitaria e reivindicación de prazas laborais no SERGAS.

Traballo social en educación

Recupera e visibiliza a figura do/a traballador/a social no sistema educativo.

Traballo social e SS.SS. comunitarios

Loita por garantir unha intervención social de calidade e Reivindicar as eivas atopadas no sistema básico de Servizos Sociais (ratios, salarios, convocatorias, excesiva carga burocrática, etc.)

Traballo social e feminismos

Espazo de loita e debate, onde se potencia o activismo social feminista para sensibilizar, protexer e impulsar os dereitos do colectivo feminino dentro de calquera eido da sociedade.

Traballo social e exercicio libre

Visibilizar novos nichos de mercado e compartir experiencias laborais no exercicio libre do traballo social a coñecer a situación laboral dos/as traballadores/as sociais que exercen por conta propia

FORMULARIO PARA OS GRUPOS DE TRABALLO

Se queres inscribirte ou polo contrario solicitar a baixa do grupo de traballo, podes solicitalo a través do seguinte formulario.

Acción a solicitar para o Grupo de Traballo.

Resposable Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG).
Finalidade Atender a súa solicitude de contacto.
Lexitimización O remitirnos a súa consulta consideramos que estamos lexitimados para tratar os seus datos.
Destinatarios O datos de contacto non serán cedidos a terceiros.
Dereitos Pode opoñerse o tratamento de seus datos e exercitar o resto de dereitos consultando a información adicional.
Información adicional Para máis información, consulte a nosa POLITICA DE PRIVACIDADE.