COMISIÓNS E GRUPOS DE TRABALLO

Os Grupos de Traballo son unha estrutura de carácter voluntario que pretenden ser unha ferramenta activa e flexible que permita potenciar o compromiso do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) coa profesión e cos/as profesionais que representa, ao promover o estudo das necesidades deste colectivo en distintos ámbitos de traballo, introducindo novas propostas para a resolución de problemas comúns e favorecendo o desenvolvemento e ampliación de coñecementos en áreas de traballo social e servizos sociais que están menos desenvoltas.

Os grupos de traballo funcionan e se organizan en base ao Regulamento Grupos Traballo  aprobado pola Xunta de Goberno en xuño de 2020 que ten como obxectivo establecer unhas normas e uns criterios comúns para todos eles.

Comisións

Comisión Deontolóxica

Órgano independente adscrito ao COTSG que ten como finalidade promover o compromiso ético dos/as profesionais do traballo social, así como velar polo cumprimento do Código Deontolóxico.

Comisión de SAF

Creada no ano 2018 co obxectivo de definir as liñas estratéxicas a traballar neste eido. 

Comisión de Infancia e Familia

Nace co obxectivo de asesorar ao COTSG en canto ás políticas públicas de protección da familia e da infancia. Analiza as eivas do Sistema de Protección de menores e reclama a mellora do mesmo en canto a ratios, cobertura de prazas, clarificación de funcións,  especialización dos/as profesionais…etc.

Grupos de Traballo

Traballo social e SAF

Nace coa finalidade de contribuír e compartir as problemáticas máis comúns na xestión e coordinación dos Servizos de Axuda no Fogar tanto públicos como privados, traballar na creación de modelos, protocolos e ferramentas de traballo que contribúan a mellorar a xestión do servizo, realizar propostas ou modificacións para demandar ás administracións a nivel normativo e de inspección, valorar a situación laboral dos/as técnicos/as de xestión do SAF tanto a nivel de ratio como de función e crear un espazo de diálogo e reformulación do SAF de cara ao futuro.

Traballo social e inclusión

Xorde a partir das inquedanzas profesionais dun grupo de traballadoras sociais da Estratexia de Inclusión Social de Galicia, co obxectivo de defender as políticas e actuacións encamiñadas a lograr a inclusión sociolaboral das persoas en situación ou risco de exclusión social, visibilizar o traballo das equipas e traballadores/as sociais da EIS, recuperar a rede creada e a coordinación neste eido e crear novos espazos de intercambio de experiencias. 

Traballo social e saúde mental

Visibilizar a figura do Traballo Social no ámbito de saúde mental e loitar por establecer unha intervención social de calidade e reivindicar as eivas que se detectan na actualidade

Traballo social en educación

Recupera e visibiliza a figura do/a traballador/a social no sistema educativo.

Traballo social e SS.SS. comunitarios

Loita por garantir unha intervención social de calidade e Reivindicar as eivas atopadas no sistema básico de Servizos Sociais (ratios, salarios, convocatorias, excesiva carga burocrática, etc.)

Traballo social e feminismos

Espazo de loita e debate, onde se potencia o activismo social feminista para sensibilizar, protexer e impulsar os dereitos do colectivo feminino dentro de calquera eido da sociedade.

Traballo social e exercicio libre

Visibilizar novos nichos de mercado e compartir experiencias laborais no exercicio libre do traballo social a coñecer a situación laboral dos/as traballadores/as sociais que exercen por conta propia

FORMULARIO PARA OS GRUPOS DE TRABALLO

Se queres inscribirte ou polo contrario solicitar a baixa do grupo de traballo, podes solicitalo a través do seguinte formulario.

Acción a solicitar para o Grupo de Traballo.

Resposable Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG).
Finalidade Atender a súa solicitude de contacto.
Lexitimización O remitirnos a súa consulta consideramos que estamos lexitimados para tratar os seus datos.
Destinatarios O datos de contacto non serán cedidos a terceiros.
Dereitos Pode opoñerse o tratamento de seus datos e exercitar o resto de dereitos consultando a información adicional.
Información adicional Para máis información, consulte a nosa POLITICA DE PRIVACIDADE.