Entidade Ofertante

xefe/a territorial

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Denominación do posto: xefe/a territorial.

Código: PS.C99.10.000.36560.001.

Nivel: 28.

Dependencia: Xefatura Territorial de Vigo.

Localidade: Vigo.

Grupo: A1-A2.

Corpo/escala: xeral/especial.

C. espec.: 19.190,78 €.

Adscrición administracións públicas: A12 (adscrición indistinta a funcionarios/as da Xunta de Galicia, Estado e comunidades autónomas e Administración local).

Formación específica: 640 (para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego –requisito indispensable–).

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211117/AnuncioG0425-091121-0001_gl.html
Localización: Vigo

Contacto