Entidade Ofertante

xefe/a de servizo Benestar Social, Igualdade e Xuventude

Entidade Ofertante

Concello de Ferrol
Descrición do posto:

Libre designación

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/11/2021_0000004896.pdf
Localización: Ferrol

Contacto