Entidade Ofertante

Varios

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

xefe/a de Sección de Áreas Básicas de Servizos Sociais – Nivel 2, grupo retributivo 2, complemento de destino 24.
Xefe/a de Sección de Coordinación e Proxectos – Nivel 2, dentro da Área de Equidade, Dereitos Sociais e Recursos Humanos, grupo retributivo 2, complemento de destino 24.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18742.pdf
Localización: Barcelona

Contacto