Entidade Ofertante

Varios

Entidade Ofertante

Concello de Narón
Descrición do posto:

1 praza de Traballador/a social, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica Media.

1 praza de Axente de Desenvolvemento Local, pertencente á escala de Administración especial, subescala Técnica Media.

1 praza de Animador/a sociocultural, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica Media.

1 praza de Orientador/ora laboral, da plantilla de persoal laboral fixo.

Prazo presentación de solicitudes: 20 dias naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-17782
Localización: Nraon

Contacto