Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Carmona
Descrición do posto:

sistema de concurso-oposición
(Estabilización), en turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14431.pdf
Localización: Carmona

Contacto