Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Rocafort -Valencia
Descrición do posto:

Resolución do 14 de xuño de 2021, do Concello de Rocafort (Valencia), referente á convocatoria para prover unha praza. No «Boletín Oficial da Provincia de Valencia» número 101, do 28 de maio de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Unha praza de Traballador/a Social, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, mediante o sistema de oposición, en quenda libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10290.pdf
Localización: Valencia

Contacto