Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Toledo
Descrición do posto:

Resolución do 9 de xuño de 2021, do Concello de Toledo, referente á convocatoria para prover varias prazas. Seis prazas de Traballador/a Social de Atención Primaria, da plantilla de persoal laboral fixo, unha mediante o sistema de oposición, e cinco mediante o sistema de concurso-oposición.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10281.pdf
Localización: Toledo

Contacto