Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Sevilla
Descrición do posto:

No «Boletín Oficial da Provincia de Sevilla» número 202, do 31 de agosto de 2020, publicáronse integramente as bases específicas, con corrección no número 92, do 23 de abril de 2021, e no número 130, do 8 de xuño de 2021, que han de rexer a convocatoria para prover, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre:

Unha praza de Asistente-Traballador Social, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10704.pdf
Localización: Sevilla

Contacto