Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Deputación Provincial de Segovia
Descrición do posto:

No Boletín Oficial da Provincia de Segovia número 61, do 21 de maio de 2021, e no Boletín Oficial de Castela e León número 96, do 20 de maio de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Seis prazas de Traballador/a Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/01/pdfs/BOE-A-2021-10935.pdf
Localización: Segovia

Contacto