Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Sarreaus
Descrición do posto:

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación:
1. Número e denominación da praza: un/unha traballador/a
social
2. Modalidade de contratación: contrato temporal por
obra/servizo determinado, a tempo completo
3. Duración do contrato: desde que finalice o proceso selectivo, ata o 31/12/2021
4. Sistema de selección: concurso
5. Prazo de presentación das solicitudes: cinco días hábiles,
que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anuncio no
BOP.
6.Poderá accederse ás bases na sede electrónica:
https://concellosarreaus.sedelectronica.gal/info.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=139&fecha=20210621
Localización: Sarreaus

Contacto