Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Santander
Descrición do posto:

Resolución do 18 de xuño de 2021, do Concello de Santander (Cantabria), referente á convocatoria para prover varias prazas.

Oito prazas de Traballador Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, Subgrupo A2.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11333.pdf
Localización: Santander

Contacto