Entidade Ofertante

Axente de Igualdade

Entidade Ofertante

Concello da Pobra do Caramiñal
Descrición do posto:

O Concello da Pobra do Caramiñal vai proceder á elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación dun/dunha axente de igualdade.

A selección levarase a cabo de acordo co estabelecido nas bases aprobadas polo Decreto da Alcaldía 2021-0435, do 16 de xuño de 2021, e que estarán publicadas no taboleiro de anuncios do Concello, así como na súa sede electrónica
(https://apobra.sedelectronica.es).

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/25/2021_0000005143.pdf
Localización: Pobra do Caramiñal

Contacto