Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Muíños
Descrición do posto:

Convocatoria para a contratación laboral que se indica, segundo as bases aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local do 23 de xuño de 2021:
1. Número e denominación das prazas: 1 traballador/a social
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado, a xornada completa
3. Duración do contrato: 31/12/2021 (prorrogable)
4. Sistema de selección: concurso-oposición
5. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: nos cinco días hábiles seguintes ao de publicarse o presente anuncio de convocatoria no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios, na web do concello (concellomuinos.com) e na súa sede electrónica:[http://concellomuinos.sedelectronica.gal].

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=144&fecha=20210626
Localización:

Contacto