Entidade Ofertante

Técnico/a de Igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Moeche
Descrición do posto:

Bases para a selección e contratación de persoal laboral temporal dun/dunha técnico/a de igualdade

No prazo de dez días hábiles, a contar do seguinte do anuncio das presentes bases no B.O.P., os interesados en participar no proceso selectivo, dirixirán instancia a Alcaldía-Presidencia, de acordo ao modelo do ANEXO I destas bases,

A selección efectuarase polo procedemento de concurso.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/22/2021_0000005124.pdf
Localización: Moeche

Contacto