Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Neda
Descrición do posto:

Contrato de duración determinada a tempo parcial por obra ou servizo, tipo 501 (media xornada).
Duración: 6 meses.

As vacacións e o horario, que poderá ser partido en xornada de mañá e tarde, adaptaranse ás necesidades do servizo.

O prazo de presentación de instancias será de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

A selección levarase a cabo polo sistema de concurso-oposición, mediante a valoración dos méritos segundo o baremo
que se recolle nesta base e a realización das probas que igualmente se indican. Con suxeición aos principios de igualdade,
mérito, capacidade e publicidade

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/13/2021_0000003984.pdf
Localización:

Contacto