Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Mancomunidade Comarca Verín
Descrición do posto:

Convocatoria para a contratación do persoal laboral temporal que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Decreto da Presidencia do 20/05/2021
Número de prazas: 1
Modalidade de contratación: contrato por obra ou servizo determinado a tempo completo
Duración do contrato: tres meses
Denominación do posto: traballador/a social da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín
Prazo e lugar de presentación das solicitudes: No prazo dos 5 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BoletínOficial da Provincia de Ourense

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=116&fecha=20210525
Localización: Mancomunidade comarca Verín

Contacto