Entidade Ofertante

Axente de Igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Malpica de Bergantiños
Descrición do posto:

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA AXENTE DE IGUALDADE AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA NO MARCO DO PROGRAMA (FOAI/2021): PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E OUTRAS ENTIDADES LOCAIS PARA O FINANCIAMENTO DO PERSOAL TÉCNICO OU AXENTES DE IGUALDADE, ANO 2021

Sistema de selección:Concurso-oposición libre.

As solicitudes presentaranse en modelo oficial que se achega como anexo ás bases, dirixidas á Alcaldía, presentaranse no Rexistro Xeral das oficina municipais en horario de oficina ou no Rexistro telemático (sede electrónica), durante o prazo de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/22/2021_0000005150.pdf
Localización: Malpica de Bergantiños

Contacto