Entidade Ofertante

Traballador/a social – Lekeitio

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Sistema de concurso-oposición – turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6001.pdf
Localización: Vizkaia

Contacto