Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Cambre
Descrición do posto:

Sistema de selección: concurso-oposición

Prazo: 7 días hábiles contado a partir do seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria nun dos xornais de principal difusión da provincia. Anuncio que será publicado igualmente, xunto coas Bases desta convocatoria, na páxina web do Concello de Cambre: www.cambre.org, e nos taboleiros de anuncios municipais

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://www.cambre.es/emprego-publico-es/convocatoria-de-concurso-oposicion-para-la-seleccion-de-un-trabajador-social-interino-y-elaboracion-de-relacion-de-candidatos-para-nombramientos-de-trabajadores-sociales-interinos/?lang=es
Localización: Cambre

Contacto