Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Córdoba
Descrición do posto:

Vinteseis prazas de Traballador/a Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Media, mediante o sistema de oposición, en quenda libre

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17778.pdf
Localización: Córdoba

Contacto