Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Mondariz
Descrición do posto:

En data 09.09.2021 o concello de Mondariz aprobou, a través de Decreto de Alcaldía as bases que rexerán a selección dun traballador/a social coordinador/a como persoal laboral temporal (interino) do concello de Mondariz, en sustitución do traballador titular do posto.

Faise público o seu contido dacordo co artigo 6 do RD 896/1991 de 7 de xuño, que estará a disposición dos aspirantes/interesados no Portal de transparencia do Concello de Mondariz así como no Taboleiro de Anuncios do Concello (sede electrónica).

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/09/14/2021044761
Localización: Mondariz

Contacto