Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello Rairiz de Veiga
Descrición do posto:

1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.
2. Xornada: completa.
3. Servizo: Servizos Sociais, traballador/a social do Concello de Rairiz de Veiga.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contratación.
6. Prazo e lugar para presentar as solicitudes: 5 días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao de publicarse este anuncio
no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, de luns a venres, de 9.30 a 13.30 h.
O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello de Rairiz de Veiga

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=218&fecha=20210921
Localización: Rairiz de Veiga

Contacto