Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Vilarmaior
Descrición do posto:

Contrato de duración determinada por obra ou servizo, a xornada completa, regulado polo artigo 15 do Estatuto dos
Traballadores e normativa de desenvolvemento, vinculado á subvención concedida, que se estenderá ata o 31 de decembro
de 2021, coa posibilidade de prórroga, condicionada á concesión de subvención pola Consellería de Política Social para o
financiamento básico dos servizos sociais comunitarios.

As instancias nas que se solicite tomar parte no proceso de selección presentaranse durante o prazo de cinco días
hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP.

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/11/2021_0000004912.pdf
Localización: Vilarmaior

Contacto