Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Sistema de concurso – oposición, promoción interna

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16758.pdf
Localización: Valencia

Contacto