Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Sarreaus
Descrición do posto:

Número e denominación das prazas: un/unha traballador/a social
2. Modalidade de contratación: contrato temporal por obra/servizo determinado a tempo completo
3. Duración do contrato: desde o 01/06/2021 ata o 31/12/2021
4. Sistema de selección: concurso-oposición
5. Prazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles, que contarán desde o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
6. Poderá accederse ás bases na sede electrónica: https://concellosarreaus.sedeelectronica.gal/info

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=116&fecha=20210525
Localización: Sarreaus

Contacto