Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Oroso
Descrición do posto:

Funcionario/a de carreira + Bolsa emprego

Sistema: oposición

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello (praza Isaac Díaz Pardo, 1, 15888, Sigueiro,
Oroso), ou de xeito telemático na Sede Electrónica do Concello de Oroso (https://sede.oroso.es) ou por calquera dos
procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas, será de VINTE (20) DÍAS NATURAIS contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio
da convocatoria no BOE, toda vez se teñan publicadas as presentes bases reguladoras no BOP de A Coruña e anuncio de
convocatoria no DOG. Se o derradeiro día fose inhábil o prazo rematará ao seguinte día hábil. N

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/07/14/2021_0000005635.pdf
Localización: Oroso

Contacto