Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Oroso
Descrición do posto:

Publicación BOE – apertura prazo presentación instancias

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/12/pdfs/BOE-A-2021-13857.pdf
Localización: Oroso

Contacto