Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Narón
Descrición do posto:

Unha praza de Traballador/a social, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica Media

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://boe.es/boe/dias/2021/11/01/pdfs/BOE-A-2021-17782.pdf
Localización: Narón

Contacto