Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Murcia
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19552.pdf
Localización: Murcia

Contacto