Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Persoal laboral fixo

Sistema: concurso-oposición turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15631.pdf
Localización: Méntrida

Contacto