Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Manresa
Descrición do posto:

Turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16876.pdf
Localización: Manresa

Contacto