Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Manlleu
Descrición do posto:

Sistema concurso-oposición turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-A-2021-17004.pdf
Localización: Manlleu

Contacto