Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Dolores
Descrición do posto:

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-A-2021-11824.pdf
Localización: Dolores

Contacto