Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Culleredo
Descrición do posto:

Pendente publicación BOE (previo BOP e DOG)

Funcionario/a de carreira

Sistema: acceso libre – oposición

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://sedeelectronica.culleredo.es/opensiac/action/infopublica?method=view&id=8700
Localización: Culleredo

Contacto