Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Culleredo
Descrición do posto:

No Boletín Oficial da provincia número 197, do 15 de outubro de 2021, publicáronse integramente as bases da convocatoria do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de traballador/a social de Administración especial, subescala técnica, funcionario de carreira, polo procedemento de oposición.

No Boletín Oficial da provincia número 65, do 5 de abril de 2017, publicáronse as bases xerais para a selección de persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo.

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211122/AnuncioL131-021121-0002_gl.html
Localización: Culleredo

Contacto