Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Culleredo
Descrición do posto:

Sistema: oposición libre

cobertura en propiedade dunha praza de traballador/a social (persoal funcionario de carreira), correspondente ao grupo A2 correspondente á Oferta de emprego público para o ano 2018 aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria do 26 de decembro de 2018 (BOP núm. 247 do 28 de decembro de 2018).

O prazo de presentación de instancias será de 20 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), toda vez se teñan publicadas as presentes bases reguladoras no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de A Coruña e anuncio de convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/10/15/2021_0000007343.pdf
Localización: Culleredo

Contacto