Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Baltar
Descrición do posto:

Laboral temporal

Exercicio 2022

Sistema: concurso méritos

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=272&fecha=20211126
Localización: Baltar

Contacto