Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Sistema de oposición, turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14151.pdf
Localización: Melilla

Contacto