Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

No «Boletín Oficial da Provincia de Ciudad Real» número 115, do 18 de xuño de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Dúas prazas de Asistente Social do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso-oposición, en quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta Resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/12/pdfs/BOE-A-2021-11569.pdf
Localización: Concello de Manzanares (Ciudad Real)

Contacto