Entidade Ofertante

Traballador Social

Entidade Ofertante

Concello de Ceuta
Descrición do posto:

Resolución do 11 de xuño de 2021, da Cidade de Ceuta, referente á convocatoria para prover varias prazas.

No «Boletín Oficial da Ciudad Autónoma de Ceuta» número 6103, do 11 de xuño de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Trinta prazas de Traballador Social, pertencentes ao Grupo A, Subgrupo A2, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10284.pdf
Localización: Ceuta

Contacto