Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello de Ceuta
Descrición do posto:

Resolución do 21 de xuño de 2021, da Cidade de Ceuta, referente á convocatoria para prover varias prazas.

No «Boletín Oficial da Ciudad Autónoma de Ceuta» Extraordinario número 25, do 20 de maio de 2019, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Dúas prazas de Traballador Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10705.pdf
Localización: Ceuta

Contacto