Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Consejo Comarcal del Maresme (Barcelona)
Descrición do posto:

No «Boletín Oficial da Provincia de Barcelona» número 202110087013, do 25 de xuño de 2021, e no «Diario Oficial da Generalitat de Catalunya» número 8444, do 28 de xuño de 2021, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre:

Unha praza de TAE en Traballo Social, adscrita ao servizo de Dependencia, pertencente ao Subgrupo A2. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación no «Diario Oficial da Generalitat de Catalunya»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/05/pdfs/BOE-A-2021-11116.pdf
Localización: Barcelona

Contacto