Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Resolución do 22 de xuño de 2021, do Concello de Campello (Alicante), referente á convocatoria para prover varias prazas.

No «Boletín Oficial da Provincia de Alicante» número 93, do 19 de maio de 2021, publicouse extracto das bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Dúas prazas de Traballador Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, mediante o sistema de concurso-oposición

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11181.pdf
Localización: Concello de Campello -Alicante

Contacto