Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Deputación Foral de Álava
Descrición do posto:

Resolución do 18 de agosto de 2021, da Deputación Foral de Álava, Instituto Foral de Benestar Social, referente á convocatoria para prover varias prazas.

Corenta e dúas prazas de Traballador/a Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, Subgrupo A2, trinta e tres delas mediante o sistema de acceso libre, en quenda xeral; dous mediante o sistema de acceso libre, en cota de reserva para persoas con discapacidade xeral; cinco mediante o sistema de promoción interna, en quenda xeral; e dous mediante o sistema de promoción interna, en cota de reserva para persoas con discapacidade xeral.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14579.pdf
Localización: Ávila

Contacto