Entidade Ofertante

Titulado/a Grao Medio

Entidade Ofertante

Univ. de León
Descrición do posto:

Persoal laboral fixo

Concurso-oposición turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15638.pdf
Localización: León

Contacto