Entidade Ofertante

Tecnico/a superior de desenvolvemento local e fondos europeos

Entidade Ofertante

Deputación Ourense
Descrición do posto:

Subgrupo A1, escala de administración especial, subescala de servizos especiais, clase praza de cometidos especiais.

Concurso oposición.

Título universitario de grao ou calquera outro título oficial universitario nivel 3 do Marco español de cualificacións para a educación superior (nivel 7 do Marco europeo de cualificacións) en calquera rama do coñecemento.

Copia do diploma ou certificado Celga 4.

No BOP de Ourense do día 29 de maio de 2021 publicáronse íntegras as bases para cubrir as prazas da oferta ordinaria de emprego público do ano 2018.

No BOP de Ourense do día 22 de xullo de 2021 publicouse a corrección de erros advertidos na publicación das bases do día 29 de maio de 2021.

O prazo para presentación de solicitudes será dos vinte (20) días naturais seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210929/AnuncioG1440-080921-0001_gl.html
Localización: Ourense

Contacto